از هم اکنون * با فالو* مخاطبین هدف و واقعی خود را داشته باشید

سیستمی باشه که بتونه فالوور بصورت واقعی برای کار ما که در زمینه خاص ترین شغل هاست وجود داشته باشه

سیستمی باشه که بتونه فالوور بصورت واقعی برای کار ما که در زمینه خاص ترین شغل هاست وجود داشته باشه

 من باورم نمیشد که یک سیستمی باشه که بتونه فالوور بصورت واقعی برای کار ما که در زمینه خاص ترین شغل هاست وجود داشته باشه.